“ปศุสัตว์นครพนมตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มแพะเนื้อ เพื่อตรวจประเมินรับรองฟาร์มมาตรฐานใหม่ ของไผ่ภูเขาฟาร์ม ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม