“ตรวจประเมินตลาดสด ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อพัฒนาเป็นตลาดสดน่าซื้อ”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจประเมินตลาดสดตลาดนัด ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม