“ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต”

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิต ไก่ไข่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตร โครงการทดลองเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์โรดไทย มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม