"การตรวจต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2565"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครพนม และคณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ร่วมตรวจประเมินต่ออายุ และตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเรณูนคร ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม