#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 “ปศุสัตว์อำเภอนาหว้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา(กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 10.30 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น  ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกไม้เลื้อย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดอนโคกยาว หมู่ที่ 2 บ้านนางัว ตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม