#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

" ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ “

     วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการ ธคก.เหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม