#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ “

 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ร่วมกับนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงโค กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภอนาหว้า ณ ที่ทำการกลุ่มเลี้ยงโคโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านนางัว (คอกรวมไปเช้า เย็นกลับ) ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม