#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ขอแสดงความจำนงขอรับบริการโค โดยมีเกษตรจำนวน 84 ราย ขอรับโคจำนวน 84 ตัว และประเมินขายลูกโคเพศผู้ อายุ 18 เดือน จำนวน2ตัว ณ ศูนย์ศพก.อำเภอเมือง ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม