#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"มอบวัสดุการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566"

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร

ดำเนินการมอบวัสดุการเกษตร(ถังหมักอาหารสัตว์) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม(ขยายผล) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่เกษตร จำนวน 5 ราย  ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม