#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนมทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

"ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ขอแสดงความจำนงขอรับบริการกระบือ  ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม