“สภาพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนครพนม”
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเนื้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดตามฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP กิจกรรมต้นทาง (UPSTREAM) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับและสนับสนุนให้ข้อมูลในการติดตามครั้งนี้
#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม #ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม