“สภาพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนครพนม”
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายสนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการติดตามฯ พร้อมคณะ เพื่อติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP กิจกรรมต้นทาง (UPSTREAM) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับและสนับสนุนให้ข้อมูลในการติดตามครั้งนี้
#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม #ทำด้วยใจ_ทำให้ไว_ทำได้จริง

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม