#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

“การสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย้อนรอยการเดินทางของนักบวชคาทอลิกบ้านคำเกิ้ม-หนองแสง จังหวัดนครพนม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน”

วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 13.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมปิดโครงการวิจัย “การสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ย้อนรอยการเดินทางของนักบวชคาทอลิกบ้านคำเกิ้ม-หนองแสง จังหวัดนครพนม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง 2 รุ่น 2 ภาษา ในการถ่ายทอดความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม