#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

“ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก”

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการปศุสัตว์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโคเนื้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม