#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง# 

“ติดตาม ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2"

  วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและสอบถามปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอนพะธาย และที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม