#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#    

 “เก็บตัวอย่างซีรั่มโค โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อสร้างรายได้"

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโค โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อสร้างรายได้ เพื่อตรวจหาโรค Brucellosis จำนวน 10 ฟาร์ม ตามเป้าหมาย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม