"ปศุสัตว์นครพนม ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่”

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 จังหวัดนครพนม แก่เกษตรกรจำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อยอดและแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม