"โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยสู่การยกระดับครัวเรือน"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรผู้มีรายได้น้อยสู่การยกระดับครัวเรือน ในด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์เพาะเชื้อเห็ด ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม