"ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน ประจำปี 2564"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมกับนายอำเภอโพนสวรรค์กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านนาน้ำคำ ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม ที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านนาน้ำคำ หมู่ 9 บ้านนาน้ำคำ ตำบลนาขมิ้นอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม