"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ได้มอบหมายให้นายยิ่ง เปาริสาร สัตวแพทย์ชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาประจำตำบลโพนจาน 12 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อ.โพนสวรรค์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม