"ติดตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย นายสายฝน คำผอง ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์มอบหมายให้ นายยิ่ง เปาริสาร สัตวแพทย์ชำนาญงาน ดำเนินการติดตามลูกเกิดของกลุ่มธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาหัวบ่อ

ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม