"แนะนำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าโคเนื้อ"

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง ออกแนะนำการเพิ่มมูลค่าสินค้าโคเนื้อ การแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ ณ กลุ่มผู้เลี่ยงโคเนื้อตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม