"ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565"

       วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุม ชี้แจง เตรียมความพร้อม ตามโครงการโคเนื้อเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครพนม เป็นวิทยาการด้านการทำอาหาร TMR และบริษัท มิลเลี่ยน ประเทศไทย จำกัด ให้ความรู้ด้านการขุนโคระยะสั้นเพื่อส่งออก โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมจำนวน 36 กลุ่ม เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 48 ราย ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม