ร่วมเปิดเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านการประมง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ด้านการประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตให้เกิดการรวมกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรทุกคนได้ขายผลผลิตที่มากขึ้นฯ โดย นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ถนนอภิยาลบัญชา ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม