“จังหวัดนครพนม จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม”

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรและทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของให้แก่เกษตรกรผู้ประสบผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

       ด้วยปัจจุบันหลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรและทรงพระกรุณาพระราชทานถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
   จังหวัดนครพนมมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จำนวน 3,885 ราย มีจำนวนสุกรในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 122,979 ตัว  ในปี 2564 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรค PRRS (Porcine respiratory and reproductive syndrome) ในพื้นที่ 10 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 326 ราย จำนวนสุกรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคสุกร ทั้งสิ้น 9,040 ตัว จึงได้มีพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม