"ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์"

           วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ด่านกักกันสัตว์นครพนม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น)และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์ ห้องเย็นบ้านจอมมณี ตำบลพิมาน, บริษัทนครพนม บีฟ (ไทยแลนค์)จำกัด เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและปริมาณ การจำหน่ายในพื้นที่ผลการตรวจ ผู้ประกอบการมีใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ มีการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย มีอัตราส่วนการนำเข้า และการจำหน่ายที่เหมาะสม ไม่พบสิ่งผิดปกติในการจำหน่ายเนื้อสุกรแต่ประการใด

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม