"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดเวทีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่"

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายมงคล สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามร่วมกับกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดเวทีการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม