ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลนางาม ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. จำนวน 342 ตัว เป็นโคจำนวน 278 ตัว เป็นกระบือจำนวน 64 ตัว ณ สถานที่คอกเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลนางาม อ.เรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม