"การตรวจนับการรับ-จ่าย พัสดุ สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564"

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการตรวจพัสดุ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดำเนินการตรวจติดตาม ว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ กรมปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม