ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอธาตุพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ออกปฏิบัติงานบังคับใช้
กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย
มีกิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้ง
มอบ
ใบประกาศให้กับผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ต.นาถ่อน ต.ดอนนางหงส์ ต.พระกลางทุ่ง รวมจำนวน 8 ร้าน