วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ ปกครองอำเภอศรีสงคราม,
ประมงอำเภอ, เกษตรอำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม มอบปัจจัยการผลิต "พันธุ์ปลา" โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
รายเดิม ปี 2560 จำนวน 6 ตำบล เกษตรกร 391 ราย ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม