"ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม อุตสาหกรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ร่วมออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเรณู อ.เรณูนคร จ.
นครพนม