วันที่ 9 กรกฎาคม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม ดำเนินการ
เก็บ
ตัวอย่างในม้าโครงการสร้างสถานภาพปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2561
เกษตรกร 7 ราย จำนวนม้า 14
ตัว