การฝึกอบรมครูนักเรียนและผู้ปกครองตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม จัดฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565 โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคีเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดำเนินงานกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม