#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ประจำสถานที่ในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี"

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   เข้าดูแลความเรียบร้อยสถานที่บริเวณเสด็จ ณ ร้าน Jungle  Space Village ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม