รวมผลงานวิชาการ

>>>ปัจจัยเสี่ยงและรูปแบบเชิงพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2558-2562
Risk factors and spatiotemporal pattern of canine rabies in northeastern of Thailand 2015-2019
เลขทะเบียนวิชาการ:63(2)-0116(4)-165 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564) <<คลิ๊ก>>

 

>>>ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561
Epidemiology of animal rabies in Kalasin province between 2015-2018
เลขทะเบียนวิชาการ: 63(2)-0116(4)-164 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)  <<คลิ๊ก>>

---------------------------------------------------------------------------------------

>การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ในกระบือ และโคเนื้อ
ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, พ.ค.–มิ.ย. 2558  หฤทัย รุ่งเรืองชนินทร์ น่าชม2


---------------------------------------------------------------------------------------

 >>>การศึกษาผลการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาการผลิตกระบือในจังหวัดนครพนม      

โดย นายอรรถพล อัครจันทร์ และ นายกมล มโนขันธ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม)
ในกระบือ และโคเนื้อ ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด
   
หฤทัย รุ่งเรือง

       การสอบสวนหาสาเหตุการแท้งในกระบือระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2555 ที่ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (The investigation of abortion in buffaloes between September-October 2012 at Tha Bo SongkhramSubdistrict, NakhonPhanom Province )

             หฤทัย รุ่งเรือง 1 , ประหยัด ศรีโคตร 1 , นิวัฒน์ชัย เทพสุนทร 2 , ประกิจ ศรีใสย์ 1


   
   ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอธาตุพนม โดย นายสมัย ศรีหาญ, นายณฐกร เฉลิมชาติ

       ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในอำเภอธาตุพนม โดย นายสมัย ศรีหาญ, นายณฐกร เฉลิมชาติ