#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า“

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้การบริการผ่าตัดตอน-ทำหมัน สุนัข และแมว  ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม