# ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

" ตรวจท้องโคผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อแยกเพศ (เพศเมีย) ”

     12 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ดำเนินการตรวจท้องโคที่ผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้ออแยกเพศ (เพศเมีย) HEIFER PLUS 75% พันธุ์ชาร์โรเล่ ของนายอรรถพล โกษาแสง เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 “ จำนวน 2 ตัว ผลการตรวจ ท้อง 2 ตัว ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกษตรกรพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม