#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
“ออกหน่วยเฉพาะกิจกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ประมง และเกษตร”
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ร่วมกับ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครพนม หัวหน้าด่านตรวจประมงนครพนม ด่านตรวจพืชนครพนม ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตำรวจ จาก สภ.เมืองนครพนม ออกหน่วยเฉพาะกิจตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ เพื่อปราบสินค้าเถื่อนทางด้านการเกษตร คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากโรคและสารตกค้าง รวมถึงปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่ให้ได้รับผลกระทบแทรกแซงกลไกการตลาดในประเทศ จากการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ ห้องเย็น เอส พี ฟู้ดส์ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม