#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง surface swab ในฟาร์มสุกรที่นำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง surface swab ในฟาร์มสุกรที่นำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญอื่น ๆ ในสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม 2 ตัวอย่าง ในพื้นที่ตำบลดงขวาง และเก็บตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม