#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

"มอบเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566"

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดำเนินการ มอบเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดนครพนม โดยมี นายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอโพนสวรรค์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ เป็นผู้มอบให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ราย 8 อย่าง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม