"ปศุสัตว์นครพนม เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ"

   วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ" ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม