การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

ของผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์

และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายสุรพล ธัญญเจริญ ผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ได้มาประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 เพื่อส่งสริมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดย นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอนันตจารุตระกูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม