“การฝึกอบรมครูนักเรียนและผู้ปกครองตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน จัดฝึกอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประจำปี 2565 โดยมีครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยาบ้านห้วย และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการดำเนินงานกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม