"การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน""

     20 พฤษภาคม ๒๕๖๕ จังหวัดนครพนม โดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามสภาพปัญหาความยากจน (มิติด้านรายได้) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางรำไพ ผัดสี 2. นางสาวเรียม หอมอ่อน 3. นายคำพันธ์ แสงอ่อน ณ บ้านดงติ้ว ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม