"ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์(ศพก.เครือข่าย) ประจำปี 2565"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา10.00น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ของ นางสาว พรทิพย์ แก้วดี (ศพก.เครือข่าย) ประจำปี 2565 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม