"ฝึกอบรม "เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565"

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร  ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ดำเนินการจัดประชุม "เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม" ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปรับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง จริงจัง สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อทำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของเกษตรกรทุกคนอย่างเพียงพอและพัฒนาเกษตรกรตัวแบบด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 88 ราย

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม