วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า นายสามารถ ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า มอบหมายให้ นางสาววันวิสาข์ วะชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ พร้อมผู้ช่วยสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. เป็น โค จำนวน 67 ตัว กระบือ 158 จำนวน ตัว รวมโค กระบือที่ได้การฉีดวัคซีน จำนวน 225 ตัว

ณ.หมู่ที่ 1, 6, 8,11 และ 15 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม