วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล ลงพื้นที่ดำเนิน

การเก็บตัวอย่างทดสอบบรูเซลลาในโคเนื้อตามเขตพัฒนาฯเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะที่ 1

และ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ในกลุ่มเกษตรกร 62 ราย และซีรั่มจำนวน100 ตัวอย่าง พร้อมมอบยาถ่ายพยาธิ ในพื้นที่ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม