“รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่นครพนม เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคป่วยลัมปีสกิน พร้อมแนะโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้”
วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครพนม มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpk Skin Disesae) และชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมพิทยาคม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนม มีผู้เลี้ยงโค - กระบือ รวมทั้งสิ้น 42,788 ราย แบ่งเป็นโคเนื้อ 144,859 ตัว กระบือ 75,814 ตัว และในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีการพบโคเนื้อป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกที่ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จากนั้นก็พบการระบาดในอำเภอต่าง ๆ ครบทั้ง 12 อำเภอ และสถานการณ์โรคได้คลี่คลายลงในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลามีโค-กระบือป่วยรวมทั้งสิ้น 8,571 ตัว และตาย 709 ตัว ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 3,975 ราย โดยทางหน่วยงานราชการได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือเยียวยารวม 625 ราย เป็นโค – กระบือ 677 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 15,785,000 บาท และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงได้มีพิธีมอบในวันนี้

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม